Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης του έργου, το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο μίας συνολικότερης στρατηγικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η οποία στοχεύει στην ενδυνάμωση των δεσμών της με την κοινωνία, αξιοποιώντας – μεταξύ άλλων – και τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας.

Το έργο αποσκοπεί στην ανάδειξη, προβολή και ευρεία διάχυση με καινοτόμες ενοποιημένες ψηφιακές βιωματικές και κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσίες της πολιτιστικής ταυτότητας, ρόλου και κληρονομιάς στην παγκόσμια κοινότητα, μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι:

  • η δημιουργία μιας ιδιαίτερης τουριστικής ταυτότητας που να στηρίζεται στους πλούσιους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους της ευρύτερης περιοχής επιρροής της Αρχαίας Ολυμπίας
  • η δημιουργία πόλων και αξόνων συνδυασμένου ενδιαφέροντος σε αστικό επίπεδο και περιφερειακό επίπεδο
  • η ένταξη των τουριστικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας σε ένα ενιαίο δίκτυο προώθησης και προβολής
  • η δημιουργία ουσιαστικά ενός διακριτού, διεθνούς εμβέλειας και αναβαπτισμένου Τουριστικού και Πολιτιστικού προορισμού

Μέσω του έργου, το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας θα ενδυναμωθεί σημαντικά με ειδικά σχεδιασμένες ενοποιημένες ψηφιακές υπηρεσίες προς όλους, οι οποίες αναμένεται να δράσουν πολλαπλασιαστικά ως προς την προβολή και ανάδειξη της πολύτιμης πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και να παρέχουν ευρύτερη, ορθότερη και πιο εμπεριστατωμένη διάχυση αυτής στο ευρύ κοινό.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά και αφορούν:

  • Στην ανάδειξη του ιστορικού και πολιτισμικού πλούτου της περιοχής και την ενίσχυση της αξιοποίησης του,
  • Στην πολιτιστική ανάδειξη και ενδυνάμωση του πολιτιστικού προϊόντος μέσω της προσφοράς καινοτόμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
  • Στην πολιτιστική εκπαίδευση των νέων, μέσα από μια πρωτοποριακή δράση με τη χρήση νέας ψηφιακής τεχνολογίας