Όλο το αρχαιολογικό περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής πύλης (www.visit-olympia.gr), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο, τυχόν ψηφιοποιημένο υλικό και σχέδια  (εφεξής αρχαιολογικό περιεχόμενο), που αφορά σε μνημεία, προστατεύεται από τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, ιδίως του Ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» (ΦΕΚ 220/Α/19.11.2021), του κοινοτικού και του διεθνούς δικαίου και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Ως μνημεία νοούνται τα ακίνητα μνημεία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, καθώς και τα κινητά μνημεία που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο και βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή σε νόμιμη κατοχή φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ως απεικόνιση μνημείου νοείται η πιστή αποτύπωση της υφιστάμενης εικόνας του μνημείου συνολικά ή τμηματικά, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο επί υλικού φορέα (ενδεικτικά επί εντύπων ή αντικειμένων) ή επί άυλου φορέα (ενδεικτικά οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικές εκδόσεις, διαδίκτυο, ψηφιακές εφαρμογές).

Η αποτύπωση που έχει μεν ως αφετηρία την υφιστάμενη εικόνα του μνημείου αλλά την υπερβαίνει δημιουργικά, προσθετικά, αφαιρετικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, όπως, με επιστημονική ερμηνεία, καλλιτεχνική δημιουργία ή φανταστική έμπνευση του δημιουργού, δεν απαιτεί αδειοδότηση, πλην συγκεκριμένων. 

Το αρχαιολογικό περιεχόμενο της παρούσας διαδικτυακής πύλης διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση, καθώς και για σκοπούς ενημέρωσης, πληροφόρησης, εκπαίδευσης, και έρευνας.

Επιτρέπεται η αποθήκευση ή αναπαραγωγή δεδομένων, με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνωστοποίηση προέλευσης και πνευματικών δικαιωμάτων («© Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού») και τη χρήση τους αποκλειστικά για προσωπικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς, πληροφοριακούς και οπωσδήποτε μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4858/2021. 

Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας  του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Τα στοιχεία και το υλικό που εμπεριέχονται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο παρέχονται στην βάση του "ως έχει" ("as is") και "ως διατίθενται" ("as available") και χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Παρότι καταβάλλεται διαρκώς ιδιαίτερη προσπάθεια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας σε συνεργασία με τους διαχειριστές της διαδικτυακής πύλης ώστε τα στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή να είναι ακριβή κατά τον χρόνο της δημοσίευσης τους, ο επισκέπτης τα χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη.

 
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν (θετική ή αποθετική) ζημία του επισκέπτη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτόν. 

Προκειμένου ο χρήστης να λάβει απόλυτα εγγυημένα στοιχεία, οφείλει να επικοινωνήσει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.